Hjælp  Log ind

Velkommen til
Gråsten Skatklub

Sidste opdatering
den 9. april 2020
kl. 13:15

Vedtægter for Gråsten Skatklub!

§ 1 Klubbens navn Gråsten Skatklub anno 2011

§ 2 Gråsten Skatklub's formål er at samle interesserede, som gennem socialt og kulturelt virke vil arbejde, for at fremme og udbrede kortspillet SKAT. Opmærksomheden bør henledes på, at især unge mennesker får mulighed for at lære spillet. Ethvert arrangement i klubbens regi, skal foregå under hyggelige og fornøjelige rammer og alle skal føle sig velkomne til klubbens arrangementer.

§ 3 Enhver der har interesse for at lære spillet eller som kan spille skat og vil opfylde § 2 kan blive medlem. Hvis et medlem opfører sig imod § 2, kan en enig bestyrelse give medlemmet karantæne eller i gentagelses tilfælde, nægte medlemmet adgang til klubben, og medlemmet kan ikke få evt. betalt kontingent tilbage.

§ 4 Medlemmer af Gråsten Skatklub vælger en bestyrelse på mindst 5 medlemmer. Bestyrelsen vælges på den årlige generalforsamling og alle valg er for 2 år. Bestyrelsen konstituerer sig selv umiddelbart efter generalforsamlingen. Gråsten Skatklub tegnes af formanden, således at hans adresse også er klubbens adresse. Klubbens medlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt, klubbens indgåede forpligtigelser, for hvilke alene klubben hæfter med dens formue. Klubbens medlemmer har ikke nogen økonomisk forpligtigelse overfor klubben, udover kontingent-forpligtigelsen. Hvis et flertal af klubbens medlemmer ønsker klubben nedlagt, skal der indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling, hvor det eneste punkt på dagsordenen, er nedlæggelse af klubben. Klubbens medlemmer har ikke krav på klubbens formue, som uden fradrag skal doneres til et godkendt godtgørende formål indenfor den gamle Gråsten Kommune, som med simpelt flertal besluttes på samme generalforsamling.

§ 5 Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år den anden weekend i januar måned. Indkaldelse til generalforsamling skal af bestyrelse ske, senest 14 dage før den sidste onsdag i januar måned. Indkaldelsen sker ved annoncering på en klubaften. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen. På generalforsamlingen afgøres alle sager ved simpelt flertal, det sker ved håndsoprækning, med mindre generalforsamlingen eller dirigenten finder, at en skriftlig afstemning vil være hensigtsmæssig. Kun fremmødte medlemmer har stemmeret.
Dagsordenen skal indeholde følgende faste punkter.:
1. Valg af dirigent og protokolfører.
2. Formandens beretning.
3. Fremlæggelse af regnskab, underskrevet af revisor og kasserer.
4. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent.
5. Behandling af rettidigt indkomne forslag.
6. Valg af bestyrelse og revisor.
A) Formanden og kassereren er på valg i ulige år næstformanden er på valg i lige år.
B) Revisor og suppleanter vælges hvert år.
7. Eventuelt.

§ 6 Ekstraordinær generalforsamling, indkaldes på samme måde og med samme frist som den ordinære, afholdes så ofte bestyrelsen finder det nødvendigt eller når mindst 25 % af klubbens medlemmer til bestyrelsen indgiver skriftlig angivelse af forslag til dagsordenen for den ordinære generalforsamling. Når en begæring er indgivet til bestyrelsen skal den ekstraordinære generalforsamling afholdes inden 4 uger efter denne modtagelse. Hvis ikke mindst 75 % af de medlemmer, der har ønsket den ekstraordinære generalforsamling indkaldt, er til stede på generalforsamlingen, kan dagsordenen nægtes behandlet. Et på forhånd udpeget bestyrelsesmedlem fører protokol / skriver referat over det på generalforsamlingen passerede. Referat underskrives af dirigenten og formanden, hvorefter beslutningerne har fuld gyldighed i enhver henseende.

§ 7 Ændringer i vedtægterne kan kun ske når mindst 50 % af de fremmødte medlemmer på en generalforsamling stiller forslag herom.

§ 8 Medlemmer og bestyrelsen har ret til at få omkostninger ved frivilligt arbejde dækket ind.

§ 9 Klubaftener afholdes hver anden onsdag i lige uger. Spillet starter klokken 19.00 og der spilles i Alhmannsparken Gråsten. Der spilles om en vandrepokal, klubmester. Klubmesteren får sit navn på pokalen dog kan pokalen ikke vindes til ejendom, og tillige en mindre pokal til ejendom. For at blive klubmester, beregnes gennemsnittet af 15 spilaftener.

§ 10 Gråsten Skatklub anno 2011 har pligt til at søge medlemskab af Dansk Skat Union der har skat som sit primære formål.

§ 11 Gråsten Skatklub anno 2011 regnskabsår går fra 1.1. til 31.12.
Ovennævnte vedtaget på stiftende generalforsamling den 2011-02-09

Klubaften

Resultater fra klubaften,
dato 4. marts 2020: 46 deltager!
Resultat 1.runde

NavnByPoint
1
Peter SpeckKruså1529
2Torben RiesPadborg1224
3Luke PetersenGråsten1167
4Elin LorenzenGråsten1059
5Finn LorenzenGråsten1036
6Harald JørgensenGråsten1023

Resultat 2.runde

NavnByPoint
1
John D. HansenGråsten1397
2Verner HansenBroager1385
3Rainer HuggerFlensborg1367
4Karl Erik LundGråsten1285
5Hans Peter SteffensenGråsten1266
6Jes MidtgaardGråsten1182

Klubturnering

Stilling i klubturnering 2020 efter
4. marts top 10!

NavnByPoint
1Hans Peter SteffensenGråsten
660
2Harald JørgensenGråsten
606
3Peter SpeckKruså591
4Preben PaulsenÅbenrå564
5Rainer HuggerFlensborg562
6Frede HansenSønderborg542
7Lorenz JefsenÅbenrå533
8Christian SkousenHolbøl519
9Luke PetersenGråsten
508
10Viggo HansenSkelde496

Se hele stillingen

Point er et gennemsnittet af de 15 bedste
resultater 2020!Præmie skat for vores NYE!

1. Runde
NavnByPoint
1
2
3
2.Runde
NavnByPoint
1
2
3

Kalenderen

Antal besøgende: 165414

Web: Werner Clausen

Erik Jepsen Steg ©